Seura

  1. Valkeakosken Nappulaliiga on perustettu 23.2.1960

Seuran päätehtävänä on ohjata tyttöjä ja poikia jalkapalloilun perusasioiden opettelussa sekä harjoittelussa.
Kesäisin Nappulaliigassa pelataan Nappula- ja Minisarjaa sekä sarjojen päätyttyä CUP -kierrokset.

Seuran säännöt

VALKEAKOSKEN NAPPULALIIGA RY.
VALKEAKOSKI
SÄÄNNÖT
Ehdotus 21.10.1985
Korjattu 22.11.2015

§ 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimetetään seuraksi, nimi on Valkeakosken
Nappulaliiga ry.
Seura on perustettu helmikuun 23. päivänä 1960.
Kotipaikka on Valkeakoski
Toimialue on Valkeakoski
Seuran kieli on suomi.
§ 2 Seuran tarkoituksena on toimialueellaan edistää, kehittää ja vaalia
liikuntaharrastusta, erityisesti nappulajalkapalloilua, sekä kehittää ja ylläpitää jä
senistön ruumiillista, henkistä ja sosiaalista kuntoa.
§ 3 Seura toteuttaa tarkoitustaan:
– tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, harjoitus-, koulutus-, valmennus-, kasvatus-,
tiedotus- ja valistustoimintaa, kuntoliikuntaa ja muuta vastaavaa toimintaa.
– välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.
Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä.
Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia,
rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa talkoo-, kustannus-, monistus- , majoitus-,
ravitsemus-, sekä bingotoimintaa.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.
§ 4 Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöihin perustuvia määräyksiä.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätö
ksellä henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajä
senen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seurankokouksen päätöksellä kutsua seuran
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on
elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilö
n ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran
toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

§ 5 Jäsenellä on oikeus erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen
seuran johtokunnalle, seuran puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä suullisesti seuran
kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
§ 6 Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka
– laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai
– toimii seuran sääntöjen vastaisesti.
§ 7 Seuran päätösvaltaa käyttää seurankokous. Seura pitää vuosittain kaksi ( 2 )
varsinaista kokousta, vuosikokouksen helmikuun 28. päivään mennessä ja
syyskokouksen syys-marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä
ajankohtana.
Vuosikokouksessa:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 ) pöytäkirjantarkistajaa
ja kaksi ( 2 ) ääntenlaskijaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus,
3. esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös
tilintarkastuslausuntoineen,
4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille,
6. päätetään sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen
koollekutsumistavasta sekä
7. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
Syyskokouksessa:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 ) pöytäkirjantarkistajaa
ja kaksi ( 2 ) ääntenlaskijaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus,
3. määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten jä
senmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
4. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 – 11 muuta
johtokunnan jäsentä sekä kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa varamiehineen
seuraavalle vuodelle.

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle,
6. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
§ 8 Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin
asian ratkaisemisessa ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaalissa ja suljetussa
lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla. Muissa
asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa
kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin.
Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla
yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Valtakirjalla
ei saa äänestää.
§ 9 Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistä
än kaksi ( 2 ) viikkoa ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle
lausunnolla varustettuna yhtä ( 1 ) viikkoa ennen vuosikokousta.
§ 10 Seurankokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on
toimitettava seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla joko
kirjallisesti tai seuran kotipaikkakunnalle leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla
ilmoituksella vähintään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kokousta.
Varsinaisessa seurankokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava
johtokunnalle vähintään seitsemän ( 7 ) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa
aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on
kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen
kokouskutsun julkaisemista.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi
viidesosa ( 1/5 ) seuran jäsenistä vaatii kirjallisesti johtokunnalta ylimääräistä
kokousta erikseen ilmoitettua asiaa varten. Viimeksi mainitussa tapauksessa
kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
§ 11 Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yksin tai
kaksi johtokunnanjäsentä yhdessä, tai valtakirjalla erikseen nimetty henkilö.
§ 12 Syyskokouksen valitsema johtokunta edustaa seuraa, johtaa seuran toimintaa,
sekä huolehtii ja vastaa seuran taloudenhoidosta ja omaisuudesta.
Johtokuntaan kuuluu toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 3 – 11 muuta jäsentä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja, sekä hänen lisäkseen puolet jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen – ja tavoitteidenmukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien
mukaisesti,
2. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran
toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti,
3. vahvistaa mahdollinen tehtävänjako keskuudessaan,
4. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,
5. vastata seurankokousten antamista velvotteista,
6. pitää jäsenluetteloa,
7. hoitaa seuran taloutta,
8. tarvittaessa valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän
eduistaan,
9. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä,
10. luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi ( 2 ) viikkoa
ennen vuosikokousta.
§ 13 Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, jos
kokouskutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolmeneljäsosaa
( ¾ ) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.
§ 14 Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä seurankokouksessa samalla äänimäärällä kuin
edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.
§ 15 Jos seura puretaan, viimeinen kokous päättää, miten seuran varat on käytettävä
nuorisojalkapalloilun edistämiseksi ja mihin tarkoitukseen seuran varat
ehdottomasti on käytettävä seuran tullessa lakkautetuksi.
§ 16 Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.